Dom Dziecka

DOM DZIECKA W CHMIELOWICACH

ul. Nyska 18
45-940 Opole

www.domdzieckachmielowice.pl
email: ddchmielowice@o2.pl
BIP:  ddchmielowice.biuletyn.info.pl

Nr konta bankowego

Bank PKO BP O/ Opole
Nr 84 1020 3668 0000 5102 0426 8058

tel. 77 4743901
fax 77 4743901
NIP         7541093034
REGON  000204783

PKD:       8790 Z

Godziny urzędowania:

Dział Ekonomiczno-Administracyjno-Gospodarczy:

         od poniedziałku – piątku w godz. od 7 – 15

Dział opiekuńczo – wychowawczy:  całodobowo

Dyrektor: Ingryda Gaida

 Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym § 30 w sprawach skarg i wniosków przyjmuje dyrektor w poniedziałki w godzinach 0d 14-1530 .

Rejestr skarg i wniosków prowadzi pracownik Dział  Działu  Ekonomiczno-Administracyjno-Gospodarczego.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Dom Dziecka w Chmielowicach jest publiczną jednostką samorządową Powiatu Opolskiego,  prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Do zadań Domu Dziecka należy zapewnienie dziecku całodobowej ciągłej lub okresowej opieki i wychowania. Bezpośredni nadzór nad działalnością placówki sprawuje Starosta i PCPR w Opolu. Nadzór pedagogiczny nad działalnością domu sprawuje Wojewoda. Dom zaspokaja potrzeby Dziecka co najmniej na poziomie obowiązującego standardu opieki i wychowania.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

  1. zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
  2. Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
  3. Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  4. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
  5. Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  6. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
  7. Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z obowiązującym standardem  placówka posiada 18  miejsc. Dom podejmuje działania  w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.

W realizacji swoich zadań placówka kieruje się dobrem dziecka, poszanowaniem jego podmiotowości, zapewnieniem mu bezpieczeństwa, poszanowaniem praw dziecka, poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, koniecznością ochrony dziecka przed bezprawną ingerencją w jego życie prywatne ze strony osób nieuprawnionych.